قصه‌ی ما به سر رسید
سام آرنا
به خونش نرسید!
با تشکر از
محمد علی‌آبادی
سپهر قاصدی
حمیدرضا اسفنجانی
شهاب جعفری
بابک دانش‌زاد
مهرداد چراغی
یوسف روشندل
مهران ذوالقدر
پارسا دمشقیان
مهدی مسرویی‌نژاد
سینا قوامی‌پور
امیر شریعتی
و
باند مخوف
پارسا اسپیس